İbni Ömer radıyallahu anhümâ Ebû Bekri’s-Sıddîk  radıyallahu anh’ın şöyle buyurduğunu rivayet etti:
Ehl-i beyt’ini sevip sayma konusunda Peygamber aleyhisselâmın emrini tutunuz.         

* Buhârî, Fezâilü’s-sahâbe 12, 22