Abdullah b. Amr b. el-Âs (r.anhumâ)’dan; dedi ki: Pey­gamber (s.a.) şöyle buyurdu:

“(Geceleyin) on âyet okuyan bîr kimse gafillerden yazılmaz. Yüz âyet okuyan bir kimse geceyi ihya edenlerden sayılır. Bin ayet okuyan da (sevabı) kantarlarla verilenlerden yazılır.

Hâkim, el-Müstedrek, I, 555.