“Sizden önce yaşamış ümmetler içinde  kendilerine ilham olunan kimseler vardı. Şayet ümmetim içinde de onlardan biri varsa, hiç şüphesiz o Ömer’dir.”

* Buhârî, Fezâilü’l-ashâb 6; Enbiyâ 54; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe 23. Ayrıca bk. Tirmizî, Menâkıb 17