Ebü Hüreyre (r.a.)’den; demiştir ki:

Resûlullah (s.a.) kesin emir vermemekle beraber Ramazan(m ge­celerini) ihyaya teşvik ederdi. Sonra “kim inanarak ve (ecrini) uma­rak Ramazanı(n gecelerini) ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır” buyururdu. Durum böyle iken Resûhıllah (s.a.) vefat etti. Ebû Bekr’in halifeliği döneminde ve Ömer(r.a.)’in halifeliğinin ilk yıllarında da durum böyleydi.

Ebû Dâvud dedi ki: Bu hadisi Ukayl bile Yûnus ve Ebû Uveys de aynı şekilde “Kim Ramazanın (gecelerini) ihya ederse…” diye ri­vayet etti(ler).

Ukaly ise, aynı hadisi bir de; “Kim Ramazanda (gündüzleri) oruç tutar geceleri de namaz kılarak onu ihya ederse” (şeklinde) rivayet etti.

Buhârî, teravih 1; Müslim, müsâfirîn 173-176; Tirmizî, savm 1; Nesaî, kıyamü’1-leyl ”   3; siyam 39-40; İbn Mâce, ikâme 173; siyam 2, 39; Muvatta’, ramazan 2; Dârimî, savm. 54.