Ebû Hureyre (r.a.)’ın rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

“Kur’an-ı Kerim’de otuz âyetlik bir sûre vardır. Sahibine (onu ezberleyip   okuyana) bağışlayıncaya  kadar   şefaat  eder. O, (diye başlayan sûre-i mülk)dür.”

Tirmizî, sevabu’l-Kur’ân 9; İbn Mâce, edeb 52; Dârimî, fezâilu’J-Kur’ân, 19; Hakim, el-Müstedrek, I, 565.