Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz.

(Buhari, Edeb, 83, Müslim, Zühd, 63, Müsned, 2/379)