Hakikî mücahid, yegâne galip ve azametiyle başdöndüren Allah’a  itaat hususunda  sürekli nefsiyle yaka-paça olan insandır.

(Tirmizi, fadâilül-cihad, 2; Müsned, 6/20,22)